جدول زمان بندی خاموشيهای ناشی از عمليات اجرايی پروژه ها ی شرکت توزيع برق مازندران در تاريخ    13/12/91
نام امور
ساعت قطع
مدت قطع ( دقيقه )
آدرس مشترکينی که بی برق میشوند
ساري
9:00
14:00
15:00
16:00
90
90
90
60
خيابان خاقاني خاقاني 4
سنگريزيه قبل از امامزاده  7 تن – بلوار كشاور ز كوي غفاري كوچه شهيد لنگري
سيد الشهدا
سمت چپ جاده دريا تا سه راهي لاريم – روستاي فيروزكنده و الوار خيل
 
نكا
12:00
45
بخشي از روستاي آخند
گلوگاه
9:00
60
قسمت هايي از شهرك صنعتي
جويبار
9:00
9:30
9:45
9:00
10:00
8:00
 
60
30
90
120
60
30
كيامحله
ميدان حمزه كلا تا چهاراه گله محله
نو علم اطلس 8
سه راه سنگ پل
گاوانكلا  - ترك محله – اسبوكلا – رودبار – درويش خاك
درزيكلاي بزرگ و روستاهاي بخش لاله آباد
بابلسر
7:00
90
خيابان اميرمازندراني – سادات محله – خيابان طالقاني حدفاصل پل اول تاپل دوم  و زايشگاه حضرت زينب (س)

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما