دبيرستاد هدفمندي يارانه هاي مازندران گفت: در مرحله بیست وپنجم براي 969500 سرپرست خانوار مازندراني مبلغ 1420 ميليارد ريال واريز گرديد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران،محمودشعبانزاده اظهارداشت: يارانه نقدي مرحله بیستم وپنجم بدون تغييردرمورخه 25 اسفند 1391 به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوارها واريزگرديد و قابل برداشت است .

وي گفت: يارانه نقدي مرحله بیستم وپنجم براي 969500 سرپرست خانوارمازندراني به مبلغ 1420 ميليارد ريال واريزگرديده است كه درمجموع طي بیست و پنج مرحله حدود 3694ميليارد تومان  يارانه نقدي دراستان مازندران پرداخت گرديد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما