در جشنواره اختراعات و تکنولوژی های نوین سوئیس، شهرک الفبای عمو فردوس (فردوس حاجیان) جايزه گرفت.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی در مراسم اختتامیه چهل و یکمین نمایشگاه و جشنواره اختراعات و تکنولوژی های نوین(ژنو-سوییس ۲۰۱۳) توانست برای نخستین بار در این جشنواره ۳ جایزه ویژه و مدال ویژه اختراعات فرهنگی را به همراه جایزه نقدی به خود اختصاص دهد.

اختتامیه بخش ویژه که مهمترین بخش جشنواره بین المللی است از بین یکهزار نخبه فقط به چند نفر جایزه ویژه اهدا می شود که برای نخستین بار در تاریخ برگزاری این جشنواره به یک نفر ۳ جایزه ویژه تعلق گرفت.

براساس این گزارش،علی پیکری دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز در بخش روباتیک، جایزه ویژه جهانی این جشنواره را به خود اختصاص داد.

همچنین رییس کل نمایشگاه و جشنواره ابتکارات و اختراعات بین المللی ژنو در بازدید از غرفه شهرک الفبا و نخبگان تهران مرکزی در ژنو گفت:فردوس حاجیان به عنوان یک مخترع جهانی برای ترویج فرهنگ صلح وهمزیستی مسالمت آمیز از هیچ کوششی دریغ نمی کند و توانسته است نمایشگاه امسال ژنو را تحت تاثیر افکار فرهنگی خود قرار دهد.

پروفسور"ونسن" رییس کل نمایشگاه و جشنواره ابتکارات و اختراعات بین المللی ژنو با حضور در غرفه" شهرک الفبا و غرفه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی گفت: متفکران ایرانی وجوانان خلاق درجای جای دنیا درخشیده اند.

در نمایشگاه وجشنواره ابتکارات واختراعات بین المللی ژنو تیم فرهنگ صلح وهمزیستی مسالمت آمیز فردوس حاجیان و تیم نخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی توانستند توجه مخترعین ونخبگان را به خودجلب کنند.

"ونسن" رییس کل نمایشگاه وجشنواره ابتکارات واختراعات بین المللی ژنو باحضور در غرفه" شهرک الفبا و غرفه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی "گفت : امروز مغزهای متفکران ایرانی وجوانان خلاق درجای جای دنیا درخشیده اند. امروز در هر کجای دنیا وقتی صحبت از نخبگی واختراعات می شودیک جوان ایرانی درصدر همه حضور دارد نمونه بارز،فردوس حاجیان است که باعنوان یک مخترع جهانی برای ترویج فرهنگ صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازهیچ کوششی دریغ نمی کندوتوانسته است نمایشگاه امسال ژنوراتحت تاثیرافکارفرهنگی خودقراردهد.

همچنین پروفسورتاجی رییس هیئت داوران نمایشگاه وجشنواره ی ابتکارات واختراعات بین المللی ژنو دستاوردهای فرهنگی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران را در چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی ابتکارات و تکنولوژی های نوین را در ( ژنو – سوییس ۲۰۱۳) ستود.

تاجی رییس هیئت داوران نمایشگاه وجشنواره ی ابتکارات واختراعات بین المللی ژنو در بازدید از غرفه ی شهرک الفبا و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در سخنانی تلاش دانشگاه آزاداسلامی ایران رابرای ترویج علم وپژوهش وفرهنگ دوستی و مهربانی وهمدلی ستود و گفت : اکنون دیگر فردوس حاجیان از مرزهای کشور عبور کرد و او وعموفردوس همه کودکان است به ویژه کودک من که می خواهدفرهنگ وزبان فارسی راباسیستم اوبیاموزد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما