مدير كل بحران استانداري مازندران گفت: نمي توانيم منتظر حادثه در استان باشيم.

 

خنجري مدير كل بحران استانداري مازندران در گفتگويي اختصاصي با توجه به  موقعيت استان مازندران كه از جمله استان هاي خطر پذير كشور است گفت: براي ايمني در برابرخطرپذيري نيازمند برنامه اي مدون هستيم وي افزود: با توجه به تعدد حوادث در استان برنامه داريم  و اين برنامه ها مبتني بر پيشگيري يا كاهش خسارات جاني و مالي است.

 

هادي خنجري افزود: محور برنامه ها براي اجرا نيازمند اعتبارات و تجهيزات است. خنجري ادامه داد: با توجه به حوادث در استان مازندران ، اعتبارات و تجهيزات كافي و پاسخگو نيست.مدير كل بحران استانداري مازندران تصريح كرد: طرح هاي پيشگيري در استان بايد مطالعاتي و جامع باشند  بطور مثال براي 190 شاخه اصلي رودخانه با 4 هزار كيلومتر طول در استان بايد طرح جامع مديريت سيلاب در مازندران اجرا شود.

مير كل بحران استانداري مازندران اظهار داشت: زلزله از جمله مسايل مهم در استان است كه با توجه به قرار گرفتن استان بر روي گسل، طرح مطالعاتي پهنه بندي و ريز پهنه بندي زلزله طي چند سال اخير در استان در حال انجام است.خنجري گفت: در اين طرح گسل ها در عمق زمين از لحاظ كجايي واينكه چه شكلي وچه عمقي قرار دارند يا پهنايش كجاست و اگر اتفاق افتد كجاها را تحت تاثير قرار خواهد داد بررسي مي شود .وي همچنين گفت: شهرهاي ساري، بابل و رامسر در استان مازندران براي اين طرح پايلوت مي باشند كه با اعتبارات در اختيار و همكاري شهرداري ها در دست اجرا مي باشند.

خنجري با تاكيد بر اينكه در استان مازندران نيازمند طرح هايي از اين دست مي باشيم بيان داشت: ما نمي توانيم منتظر حادثه در استان باشيم بلكه استان نيازمند اقدامات پيشگيرانه است.وي افزود: طرح هاي جلوگيري كننده در استان بايد با برنامه، بر اساس اولويت و برنامه زمانبندي استوار باشد.وي گفت: طرح هاي مطالعاتي بايد با اعتبارات كافي ودر قالب برنامه اي 5 ساله باشند.

خنجري بيان داشت: دانشگاه ها و دستگاه هايي كه امكانات لازم دارند مي توانند بهترين كمك كننده در استان باشند. مدير كل بحران استانداري مازندران در خصوص كار گروه امداد و نجات و آموزش همگاني در استان نيز بيان داشت: اين كار گروه يكي از كار گروه هاي مهم استان است كه عملكرد راضي كننده اي دارد.وي در خصوص نقش بين داستگاه هاي اين كار گروه بيان داشت: با توجه به تواني كه دستگا هاي اجرايي دارند اقداماتي كه انجام مي دهند راضي كننده است اما اقداماتي كه در مقابل حوادث انجام مي دهند كافي نيست.وي افزود: مطمئنا اگر همه دستگاه ها از نظر امكانات وتجهيزات و اعتبارات حمايت شوند مي توانند نقش خود را به طور كامل ايفا كنند.

مدير كل بحران استانداري مازندران در خصوص اجراي ساعت صفر كه از مصوبات اين كارگروه بود با توجه به حضور هميشگي و به موقع مديران در استان گفت: ضرورتي براي اجرا ندارد. خنجري در خصوص طرح جامع ايمني شهر كه ديگر مصوبه اين كارگروه بود گفت: با همكاري 40 به 60 مديريت بحران و شهرداري ها در استان اجرا خواهد شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما