طي بیست وهفت مرحله حدود 3978 ميليارد تومان يارانه نقدي دراستان مازندران پرداخت گرديد. دبيرستاد هدفمندي يارانه هاي مازندران گفت: در مرحله بیست وهفتم براي 969500 سرپرست خانوار مازندراني مبلغ 1420 ميليارد ريال واريز گرديد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران،محمودشعبانزاده اظهارداشت: يارانه نقدي مرحله بیستم وهفتم بدون تغييردرمورخه 22 اردیبهشت 1392 به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوارها واريزگرديد و قابل برداشت است .

وي گفت: يارانه نقدي مرحله بیستم وهفتم براي 969500 سرپرست خانوارمازندراني به مبلغ 1420 ميليارد ريال واريزگرديده است كه درمجموع طي بیست و هفت مرحله حدود 3978ميليارد تومان يارانه نقدي دراستان مازندران پرداخت گرديد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما