شماره حساب 4545 ستاد كمك هاي مردمي مناطق برف زده غرب استان مازندران نزد بانك ملي استان قابل پرداخت در كليه شعب مازندران و سراسر كشور، آماده دريافت كمك هاي نقدي مردم نوع دوست كشورمان به هم وطنان غرب مازندران مي باشد.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما