با اعتباري بالغ بر 129 ميليون يورو طرح جامع آبرساني تنكابن با مشاركت بانك توسعه اسلامي اجرا مي شود .

مدير عامل شركت آب وفاضلاب مازندران گفت : طرح جامع آبرساني شهرستان تنكابن با اعتباري بالغ بر 129 ميليون يورو و با مشاركت بانك توسعه اسلامي اجرا مي شود .
مهندس  ذبيح ا... ذاكري افزود : طرح جامع آبرساني به شهرستان تنكابن شامل تامين آب از رودخانه دوهزار وتصفيه و انتقال به شهرها و روستاهاي شهرستانهاي تنكابن و عباس آباد در مرحله اخذ مجوز كميسيون ماده 215 از معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور و تامين اعتبار از بانك توسعه اسلامي است .
وي خاطرنشان ساخت : اين طرح درصورت تصويب ، بدليل تامين آب از طريق رودخانه مي تواند مشكل تامين آب شهرستانهاي تنكابن و عباس آباد و بسياري از روستاهاي مسير را تا 30 سال آينده مرتفع نمايد .
مدير عامل شركت آب وفاضلاب مازندران اضافه نمود : در كوتاه مدت نيز طرح آبرساني به شهرهاي تنكابن و خرم آباد از سال 89 اجرايي شد ودرحال حاضر 3 حلقه چاه درتنكابن حفر و2 حلقه نيز تجهيز ودرمدار بهره برداري قرار گرفته است .
ذاكري با بيان اينكه مخزن 10 هزار متر مكعبي تنكابن احداث وآماده بهره برداري است ، ياد آور شد : براساس اين طرح بايد در تنكابن 45 هزار متر شبكه آبرساني و 20 هزار متر خط انتقال اجراء شود كه تاكنون 80 درصد خطوط انتقال و 10 درصد خطوط شبكه اجراء گرديد .
وي ادامه داد : براي اجراي طرح آبرساني به تنكابن تا كنون 90 ميليارد ريال هزينه شده و براي تكميل آن نيز 210 ميليارد ريال اعتبار نياز مي باشد .
مديرعامل شركت آب وفاضلاب مازندران از اجراي طرح آبرساني به شهرهاي نشتارود و شيرود خبرداد و گفت : تا كنون حفر و تجهيز يك حلقه چاه در نشتارود انجام و زمين ساخت مخازن نشتارود و شيرود خريداري گرديد .
مهندس ذاكري افزود : با اشاره به اينكه در شهر شيرود نيز تجهيز چاه لپاسر واجراي خطوط شبكه بطول 2 هزار متر به اتمام رسيده است ، افزود : با عقد قرارداد با پيمانكار ، ساخت مخزن وعمليات اجرايي درسالجاري آغاز خواهد شد.
وي در رابطه با عمليات اجرايي شبكه فاضلاب تنكابن گفت : اين طرح درسال 87 آغاز و تاكنون 24 هزار متر شبكه فاضلاب با هزينه اي بالغ بر 60 ميليارد ريال اجرا شده است و با موافقت بانك توسعه اسلامي درتامين هزينه طرح فاضلاب تنكابن ، اين طرح درسال جاري با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت .
مهندس ذاكري در پايان ياد آور شد مطالعات طرح فاضلاب نشتارود دردست اجراست

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما