معلمی شغل انبیاست و مجلس در رأس امور است [حضرت امام قدس ا... نفس الزکیه]

جناب آقای دکتر فیاضی

نماینده محترم مردم شهرستان های محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی

سلام عليكم

 

با احترام : حضرتعالی واقفید که عالم سیاست زائدالفتن است و مدیریت صحیح اداری خراطی نارضایتی است . به ویژه آن که امروزه جا افتاده که هر کاری را می شود انجام داد و اگر مدیری بر منوال فوق الذکر مشی نکند مغضوب است. فلذا ناراضیان برای مدیران و رقبا و هواداران آنها برای منتخبین مترصدند تا مکایدشان را در مرصد مکتسبه نیل به هدف نمایند از آنجائیکه حضرتعالی من البیت الشهدا هستید و یک دیپلمات، اعلی برآن دو معلم هستید و وظیفه ما و اولی بر آن وظیفه شما حفظ شأن ثلاثه مذکوره است . بنابراین هیچکس جز ذات اقدس اشراف برکل امور نداردلازم است ما مستجیب مقصود دوستان ناآگاه یا مفاتین نگردیم. بنابراین مرجح است بعلت عدماشراف، موارد متذکره از اطرافیان، بدواً با اهل در میان گذاشته شود فلذا من باب مراعی شئون، موارد زیر تقدیم می گردد:

اعضای متشکله کمیسیون تغییر کاربری عبارتند از :

1- راه شهرسازی 2- سازمان محیط زیست 3- امور اراضی استان 4- سازمان جهادکشاورزی استان 5- دفتر فنی استانداری . . . .؟!

که پس از تصویب و تأیید کاربری، امریه مصدوره برای سازمان همیاری که فقط از جهت فنی بررسی و مجوز ساخت صادر نماید و این سازمان ضمن اظهار همراهی با حضرتعالی و همه دلسوزان به عدم تغییر کاربری اراضی دارالتغذیه ایران عزیز ناگزیر به اجرای قوانین موضوعه مجلس محترم و امریه مصدوره می باشد.

با سپاس از اینکه موجب شده اید تا این رقیه عموم و خصوص را متوجه روندی نماید که نباید باشد که اندکی این بلیه بطی الطریق شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما