واحد شماره يك بخاري نيروگاه نكا " 8روز زودتر " از موعد مقرر پس از تعميرات مياندوره اي وارد مدار شد.

واحد شماره يك بخاري نيروگاه نكا با توان توليد 440 مگاوات، پس از انجام تعميرات مياندورهاي به شبكه سراسري برق كشور پيوست.
به گزارش معاونت مهندسي و برنامه ريزي شركت، اين واحد كه به منظور حفظ آمادگي توليد در تابستان  و انجام تعميرات ميان دورهاي در سوم خرداد ماه از مدار خارج شده بود، پس از 22 روز كار تعميراتي فشرده و 8 روز زودتر از برنامه زمانبندي در روز 24 خرداد با موفقيت به شبكه سراسري پيوست.
براساس اين گزارش در خلال تعميرات اين واحد، علاوه بر فعاليتهاي معمول در تعميرات ميان دورهاي شامل بازديد كليه والوها، پمپها، فنها و تجهيزات الكتريكي و ابزار دقيقي، اقدامات و فعاليتهايمختلفي به شرح زير در تجهيزات عمده واحد انجام شد.
- قلياشوئي ايرپري هيترها.
- ساخت و تعويض بسكتهاي معيوب ايرپري هيترها.
- بازديد اف دي فنها.
- ترميم ديواره كانال دود و ورق ديواره ايرپري هيترها
- ترميم عايقهاي بويلر.
- تميز كاري لولههاي كندانسور با دستگاه جت پرژر.
- نشتيابي بويلر و تميز كاري كف كوره.
خاطر نشان ميگردد كه عمده ترين فعاليت تعميراتي اين واحد، بازسازي ايرپري هيترها بوده كه بدليل آسيب ديدگي شديد بسكتهاي ايرپريهيترها، حدود 60 درصد ايرهيتر شامل: بسكتها، ديواره و سيلها مجدداً ساخته و نصب گرديد.
لازم به ذكر است كه حداقل زمان مورد نياز براي انجام اين حجم كار تعميراتي 30 روز ميباشد ولي بدليل نياز شبكه، با تلاش شبانه روزي كاركنان بعد از 22 روز مجددا    ً به شبكه پارالل شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما