به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران، پنجمین گردهمایی ذیحسابان دستگاههای اجرایی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتردرانجام نظارت موثر و کارا و بررسی قوانین و مقررات مالی با حضور دکترموسی قاسم پیشه،نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران برگزارشد.

دراین گردهمایی،دکترقاسم پیشه ضمن ارائه گزارش ازمیزان وصول درآمد استان دردوماهه آخرسال 1392 و دوماهه اول سال 1393 و روند رو به رشد آن اظهارداشت: ازآنجاییکه استان مازندران دارای ظرفیتهای بالقوه و منحصربه فرد درحوزه های مختلف کشاورزی،گردشگری و زیست محیطی است، با توجه به رسالت اداره کل اموراقتصادی و دارایی و با دراختیارداشتن نیروی انسانی متخصص و تکنیکال، درراستای کمک به دستگاههای اجرایی لازم است درجهت افزایش سطح درآمد استان بصورت مدون و برنامه ریزی شده مطالعات گسترده ای صورت پذیرد و جلسات متعددی با مدیران دستگاههای اجرایی برگزارگردد تا بانک اطلاعات آماری و اقتصادی جامعی از وضعیت مشاغل، منابع درآمدی موجود و شناسایی ظرفیتهای بالقوه درتمام حوزه های مختلف تهیه گردد.

دبیرستاددرآمداستان گفت: با توجه به چشم انداز20 ساله و جایگزینی سیاست اقتصادی مالیات محور بجای نفت محور، با عنایت به مطالعات صورت گرفته،اطلاعات اقتصادی جامع درخصوص بنگاههای اقتصادی ومیزان درآمدهای آنها وجود نداشته وعدم شناسایی منابع درآمدی جدید، مشهود است.

وی گفت: اخذ مصوبات درشورای برنامه ریزی استان با هدف تکمیل بانک اطلاعات اقتصادی استان یکی از راهکارهایی است که می تواند پشتوانه مناسبی برای  شناسایی و افزایش منابع درآمدی استان محسوب شود.

دکترقاسم پیشه درخصوص عملکرد ذیحسابان ومعاونین ذیحساب اظهارداشت: برای ارائه خدمات مناسب بایستی برنامه محوربود و براساس شاخصهای تدوین شده دربرنامه، خود را ارزیابی نمود تا کیفیت خدمات به ارباب رجوع را بهبود ببخشیم.

وی گفت:ازآنجائیکه سیاست کلی این اداره کل، حمایت همه جانبه ازمدیران خود بخصوص ذیحسابان می باشد، لازم است ذیحسابان بعنوان نمایندگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی دردستگاههای اجرایی هم نقش محوری خود را ایفا کنند و هم نقش مشاورمدیران دستگاه اجرایی را. لذا این امر محقق نمی شود مگر اینکه با پشتکاردانش و اطلاعات خود را به روز نگه دارید و با استفاده بهینه از زمان درراستای مدیریت زمان و مدیریت اثربخش گامهای مؤثری بردارید.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی ، تربیت معاونین ذیحساب بعنوان مدیران آینده را ازدیگر رسالتهای  ذیحسابان عنوان نمود و اظهارداشت: تربیت مدیران متعهد ومتخصص می تواند آینده روشنی را برای سیستم نظارت مالی استان ترسیم کند و لازمه این مهم، توانمندسازی معاونین درحوزه های مختلف و انتقال تجربه و ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق کنترل منظم و هدفمند می باشد.

دکتر قاسم پیشه درادامه بیان داشت:یکی ازسیاستهای کلی اداره کل اموراقتصادی ودارایی، ایجاد یک سازمان دانش بنیان و تخصص محورمبتنی برنظم وانضباط مالی واداری با تفویض اختیاربه معاونتها می باشد.هدف مدیران عالی اداره کل درجهت استقرارسیستم کارا وموثر، ارزیابی عملکرد کارکنان و ذیحسابان براساس شاخصهای ازپیش تعیین شده تبیین گردیده است.

وی در پایان به اعزام تیمهای حسابرسی به دستگاههای اجرایی به عنوان نمایندگان مدیریت جهت ارزیابی نظارت مالی و عملکرد ذیحسابان اشاره نمود و تأکیدنمود: ذیحساب، ناظری ازناظرین وعهده دار نظارت بخشی از نظارت اداره کل می باشد و لازم است همکاریهای همه جانبه با حسابرسان تیمهای حسابرسی صورت پذیرد و مدیریت آماده پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهادی نسبت به عملکرد تیمها  و بهبود آن می باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما