كميته امداد فريدونكنار سال 92درايجاداشتغال مددجويان رتبه اول استان راكسب كرد/ازرؤساي بانكهادرفريدونكنار تجليل شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فریدونکنار با بیان اینکه اعطای وام اشتغال به سرپرست خانواده دردستور کار قرار دارد، بیان داشت: به لطف خداوند كميته
امدادفريدونكنارتوانست درسال92 رتبه اول استان رادرجهت اشتغالزايي مددجويان فريدونكنار كسب نمايدواين مرهون تلاش همكاران وآموزش هاي موفق در این شهرستان
بوده است.
غلامرضا علیپور در شهرستان فریدونکناربه خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد محوری و اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره) ايجاد اشتغال براي خانواده هاي جامع هدف
يعني مددجويان تحت حمايت است كه آموزش دراين شهرستان نيز بصورت رايگان بوده كه با770%رشد تحقق يافت .
وی با اشاره به سخنان امام راحل(ره) درخصوص كميته امداد گفت: درابتداي تاسيس كميته امداد ،حضرت امام (ره)يك نقشه راهي راترسيم  كردند وآن کار امداد مدد
به حیات است، مدد به کار است و مدد به زندگی شرافتمندانه است وبااين سه تئوري (يعني تحكيم خانواده ،توانمندسازي واشتغال )، بايد استعدادها ي مددجويان
شكوفا وسپس توانمندشوند،هرچند در  مرحله اول سعی مااين است كه شوک روانی و مشکلات موجود در خانواده های تحت پوشش رارفع كنيم.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی و اجرای فعالیت هاي آموزشي براي خانواده ها، هزینه ها توسط کمیته امداد پرداخت می شود و برای خانواده های تحت پوشش رایگان
است تاازمدارك لازم جهت برخوداري ازوام اشتغال بهره مندشوند ودرسال قبل770%آموزش افزايش داشته است.
علیپور تصریح کرد: خانواده های تحت پوشش نباید بصورت سکون در همان مرحله از زندگی بمانند بلکه نیاز است پس ازشناسايي استعدادآنان  به سمت اشتغال و
استقلال اقتصادي  هدايت شوند.
وی با بیان اینکه تاكنون 140 طرح به بانک معرفی شده، ادامه داد:ضمن تشكرازبانكهاي شهرستان كه همكاري خوبي داشتندتاكنون 140طرح به بانكهاي
فريدونكنار معرفي شده كه قريب به 15ميلياردريال وام اشتغال پرداخت گرديد.
عليپورگفت:اين وام به سرپرست خانواده هاي مددجويي كه استطاعت دارند ومستعد به کارو ياداراي تخصص شغلي هستند تعلق می گیرد.
مديركميته امدادهمچنين گفت:درراست آزمايي كه توسط چندوزارت خانه انجام شدوامهايي كه به مجريان طرح پرداخت گرديد95درصداين طرحهااجرايي است والان
مشغول بكارند
وي تصريح كرد:علت موفقيت كميته امداددراشتغال، نظارت جدي درعرصه اشتغال واشتغالزايي است وناظرين فني دائم درحال نظارت ورفع معايب كارهستند
عليپورافزود:برهمين اساس  امروزازرؤساي بانكهاي شهرستان دركارگروه اشتغال فرمانداري تقديرو تجليل بعمل آمده است

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما