نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت: لازمه ارتقاء سلامت نظام اداری ،شفاف سازی و بازمهندسی فرایندهای انجام کار است.

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران،جلسه کمیته ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد دستگاههای تابعه وزارت اموراقتصادی ودارایی دراستان مازندران با حضوردکترموسی قاسم پیشه،نماینده وزیرومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران،یوسفی نژاد،مدیرکل گمرک،حمزه ای مدیرکل امورمالیاتی،رئوفی رئیس اداره اموال تملیکی، و رؤسای حراست دستگاههای مذکوربا هدف بررسی راهکارهای عملیاتی جهت پیشگیری وارتقا سلامت نظام اداری برگزارشد.

دراین گردهمایی دکترقاسم پیشه،اظهارداشت:همه قوانین ومقررات مصوب دراین زمینه حکایت ازپیشگیری و حفظ وارتقا سلامت نظام اداری دارد.لذا نباید منتظربود تا تخلفی صورت پذیرید و بعد از رسیدگی منتج به احکام شود وآنگاه با نیروی انسانی برخوردگردد،بلکه بایدقبل ازاینکه تخلف ومفسده ای اتفاق بیافتد پیشگیریهای لازم تدوین وعملیاتی گردد.

وی گفت: دستگاههای دولتی،چه حاکمیتی ونظارتی وچه تصدی گر،هرکدام وظایفی را برعهده دارند، و درمقابل مردم نیزصاحب حق وحقوقی هستند که این حقوق مردم باید صیانت و محافظت شود وما نیز بایدتلاش کنیم تا در راستای قوانین ومقررات وظیفه خودرا به نحوی مطلوب انجام دهیم . وظیفه ما ایجاب می کند با توجه به اهمیت وظایف و رسالتی که سازمان دارد،گلوگاهها و مشکلات را شناسایی و مورد بررسی قراردهیم.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران درادامه بیان داشت: با توجه به وظایف وزارت متبوع، مشاغل ما بعنوان مشاغل حساس معرفی شده اند .لذا برای اینکه بتوانیم این مشاغل را از تخلفات مصون نگهداریم،ضرورت دارد تا کارکنان نسبت به موضوعات مهم آموزش ،در زمینه وظیفه مندی و حق وحقوق مردم اطلاع رسانی، و از مشارکت افراد با تجربه درون سازمانی درراستای انجام بهتر وظیفه خود بهره مند شویم.

وی گفت:ازدیگر راه کارهای پیشگیری دربروز تخلف و فساد،شفاف سازی درمراحل وفرایندانجام کار است.برای مقابله با رشوه ،کجروی ها و ناهنجاریهای اداری باید فرایندهای انجام کار بازمهندسی شود. فرایندهای پیشرو، فرایندهایی است مربوط به دهه گذشته وبا تکنولوژی وابزارهای گذشته طراحی شده اند ،لذا ضروری است با ابزار وتکنولوژی جدید نوین که دراختیار ما می باشد فرایندهای انجام کار را خلاصه واصلاح نماییم  تا خدمات سریعتر،سهل تر و شفاف تری به مردم ارائه شوند.امروزه میتوان با بهره گیری از تکنولوژی درجهت خدمت بهتری به مردم گامهای مؤثری برداشت.

دکترقاسم پیشه درپایان اظهارداشت: امروزه نیروی انسانی بزرگترین،گرانترین ومهمترین سرمایه ومحوراصلی یک سازمان است.لذا مدیران ضمن توجه خاص به این سرمایه ها باید برای پیشگیری از فساد و درجهت بالندگی آن مراقبتهای لازم را تدارک ببینند.زیرا اگر نیروی انسانی راکد بماند و برنامه ای برای رشد وشکوفایی آن نداشته باشیم،مفسده ایجاد می شود.این سرمایه باید صیانت وحفاظت شود.دراین راستا حراست دستگاه اجرایی می تواند نقش مهمی ایفا نماید و برای حراست از این سرمایه های گرانقدر برنامه ریزی مدونی داشته باشند و درصورت بروز نقص ومشکل آن را بصورت مستند به این کارگروه ارائه تا با همفکری و خرد جمعی مسائل ومشکلات مورد بررسی قرارگیرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما