ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران در جلسه اي كه به منظور اجرايي كردن مفاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون و استانداری مازندران كه در آبان ماه امسال، به امضاي معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و استاندار مازندران رسيده است، تشكيل گرديد، بيان داشت:

بايد جهت گيري همه بخش هاي دخيل در توسعه پايدار و همه جانبه استان بر مبناي تعامل، هم افزايي و ايجاد وحدت رويه باشد.

مقام عالي دولت در مازندران، تعاون را مفهومي نو برشمرد كه نيازمند فرهنگ سازي است و خاطر نشان نمود: بايد براي ايجاد تغيير نگرش به حوزه تعاون و تمهيد زمينه براي نقش آفريني اين حوزه در تقويت اشتغال و فضاي كسب و كار استان مجدانه تلاش شود و از ظرفيت تعاوني ها براي توسعه استان بيشتر استفاده شود.

فلاح با بيان اين كه بايد نگاه مثبت و متحول كننده به فعاليت،  تعامل و هم سويي تعاوني هاي بخش هاي مختلف و بانك هاي نقش آفرين در جهت توسعه اقتصادي استان بشود، افزود: بحمدالله عزم همه مديران استان به ويژه مديران مرتبط با فعاليت تعاوني ها براي تحقق برنامه هاي توسعه اي جدي است.

در اين جلسه كه معاونين برنامه ريزي و اشتغال و امور عمراني استاندار و برخي مديران كل دستگاه هاي اجرايي مرتبط با موضوع و روساي بعضي اتحاديه هاي توليدي استان حضور داشتند، علي بابايي كارنامي، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، گفت: مازندران در شمار نخستين استان هايي است كه كه اقدام به انعقاد اين تفاهم نامه نموده است.

وي افزود: استان مازندران از حيث برخورداري از 6 هزار و 890 تعاوني فعال در رتبه سوم كشور قرار دارد كه اين مجموعه بيش از 150 هزار اشتغال پايدار را پشتيباني مي كند.

گفتني است؛ كارگروه مشترك اجرایی این تفاهمنامه كه زمينه اجراي مفاد تفاهمنامه را فراهم و به کلیه دستگاههای اجرایی استانی ابلاغ مي نمايد، متشكل از معاونين برنامه ریزی و امورعمرانی استانداری، مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی ، رئیس اتاق تعاون استان و مدیران کل دستگاههای اجرایی ذیربط در استان (حسب مورد) است و دبيرخانه كارگروه نيز در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی متمرکز مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما