دبیر ستاد درآمد استان مازندران گفت: طی دو ماهه  سالجاری 153 میلیارد تومان درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد 32.2 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران، دکترقاسم پیشه، دبیر ستاد درآمداستان اظهارداشت:: عملکرددرآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدها طی دو ماهه سالجاری مبلغی حدود153 میلیاردتومان بوده که نسبت به دو دوازدهم قانون بودجه سال 1394معادل 74.5 درصدتحقق یافته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 32.2 درصد افزایش رانشان می دهد.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم دردو ماهه سالجاری به مبلغ 129 میلیاردتومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 36.1درصد افزایش داشته و نسبت به دو دوازدهم قانون بودجه سال 1394 به میزان 72.9 درصد تحقق پیدا کرده است.

دکترقاسم پیشه اعلام نمود: طی دوماهه سالجاری ،مبلغ 24میلیاردتومان سایردرآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 14.8 درصدی را نشان می دهد و نسبت به دو دوازدهم قانون بودجه سال 1394 به میزان 83.8 درصد تحقق یافته است


اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما