سرپرست فرمانداری ساری خواستار اتحاد گروه های مختلف سیاسی برای افزایش سرعت پیشرفت مرکز استان شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ساری،احمد حسین زادگان در دیدار جمعی از شهروندان ساری در محل فرمانداری، با بیان اینکه حضور مردم و مسولین در فرمانداری باعث اشتیاق وی برای خدمت رسانی شده است، گفت: من به شهر ومردم شهرم بدهکار هستم وبرای ادای دین آمده ام.

وی افزود: شرایط فرهنگی سیاسی جامعه تغییر کرده است، مردم توسط شبکه های اجتماعی باهم درارتباط هستندوسواد سیاسی و اجتماعی اقشار مردم افزایش یافته است. وی با تاکید کرد: مدیران نیز باید با برنامه ریزی جامع درهمه بخش ها و سطوح وارد شوند تا بتوانند پاسخگوی مردم باشند.

سرپرست فرمانداری ساری با اشاره به مطالبه محور بودن مردم گفت: برای موفقیت سعی میکنم برنامه محور باشم.

وی رسانه ها را مخاطب قرار داد و خاطرنشان کرد: رسانه ها واقعا ما را نقد کنند زیرا این نقدهای سازنده میتواند در پیشبرد برنامه ها کمک کند.

حسین زادگان در خصوص وضعیت فعلی ساری نیز گفت: بزرگترین سرمایه من نیروی انسانی است، اگر همه باهم همدل حرکت کنیم قطار توسعه ساری باسرعت بیشتری به مقصد نزدیک میشود.

سرپرست فرمانداری ساری با بیان اینکه پیشنهادهای زیادی برای مسئولیت در نهادهای دیگر داشته است، ادامه داد: شهرم ومردم شهرم را دوست دارم واحساس کردم با همراهی آنان می توانیم ساری را در مسیر توسعه سوق دهیم.

حسین زادگان با تاکید بر پرهیز از سطحی نگری وبخشی نگری خواستار اتحاد جریان های مختلف سیاسی برای توسعه و پیشرفت ساری شد و تصریح کرد: از همه جریانات و جامعه جوان شهر درخواست دارم که در همه موضوعات مربوط به شهرستان حضور پویا داشته باشند تا افرادی که درصدد لابی گری هستند نتوانند درجامعه رشد پیدا کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما