مدير پشتيباني شهرداريهاي سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران با مدير كل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران ديدار كرد.

به گزارش مازنا، محمّد حسين شكيبافر در اين ديدار گفت: با توجه به نگاه مثبت و تاكيدات ويژه ي مهندس واحدي ، مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران در حوزه پشتيباني و خدمات رساني به شهرداريهاي استان، اين سازمان آمادگي دارد تا در حوزه IT و توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در شهرداريها بعنوان بازوي اجرايي استانداري خدمات خود را به صورت مطلوب ارائه دهد.

مدير پشتيباني شهرداريهاي سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران با اشاره به بيش از دو دهه تلاش اين سازمان در سطح شهرداريها اظهار داشت: تجربه هاي فراواني در مدت بيست و چهار سال حضور مداوم سازمان در حوزه پشتيباني شهرداريها حاصل شده كه مي توان از تجربه هاي ذي قيمت سازمان در حوزه فناوري اطلاعات هم بهره هاي فراوان برد.

مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري نيز در اين نشست ضمن ابراز اميدواري از حضور مفيد و موثر سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران گفت: در توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در شهرداريهاي استان مازندران از توان اين سازمان استفاده خواهيم كرد و البته سازمان مذكور بايد از كاركنان متخصص و مجرب استفاده نمايد.

مهندس قرباني گفت: شهرداريها در حال حاضر خدمات بسياري به شهروندان ارائه مي دهند كه بايد به دنبال تغيير و تحول اداري از نظر كمي و كيفي، دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات مورد انتظار بود و ساز و كاري در اين خصوص تدوين شود.

وي در پايان ادامه داد: در استان مازندران در اين خصوص در سطح دستگاه هاي اجرايي اقدامات خوبي صورت پذيرفته است كه خود را در ارزيابي عملكرد دستگاهها براساس شاخص هاي مرتبط نشان داده است و اين امر در ارتباط با شهرداريهاي استان نيز مي بايست اجرايي گردد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما