استاندار مازندران با صدور احكام جداگانه اي مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري،سرپرستان فرمانداري هاي نكا و مياندرود را منصوب كرد. به گزارش روابط عمومي استانداري، با حكم سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران، علي رجبي وندچالي كه پيش از اين به عنوان فرماندار مياندرود مشغول فعاليت بوده است، سرپرست فرمانداري نكا شد.
هم چنين در حكم ديگري ذات الله زارعي، عهده دار سرپرستي فرمانداري مياندرود گرديد. زارعي پيش از اين مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري بوده است.
استاندار مازندران در حكم ديگري رضا آزادي كناري را به سمت مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري منصوب نمود . آزادي كناري قبل از قبول اين مسووليت، فرماندار نكا بود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما