یک خیر و حامی طرح اکرام بصورت ماهیانه تأمین 1100 کیلوگرم برنج از نوع مرغوب به ارزش 000/500/38 ریال را برای کمک به 110 یتیم تحت حمایت تقبل کرد. به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری یک خیر و حامی طرح اکرام بصورت ماهیانه تأمین 1100 کیلوگرم برنج از نوع مرغوب به ارزش 000/500/38 ریال را برای کمک به 110 یتیم تحت حمایت تقبل کرد.شایان ذکر است واحد اکرام کمیته امداد ساری 1100 یتیم را تحت حمایت دارد که توسط 5200 حامی حمایت می شوند و ماهیانه بالغ بر110 میلیون تومان به ایتام تحت حمایتشان کمک می کنند. این کمکها عموما" نقدی و در برخی از موارد بصورت غیر نقدی است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما