در سالجاری تعهد ایجاد 2866 فرصت شغلی درشهرستان ساری با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان و 295 فرصت شغلی را در شهرستان میاندرود با اعتباری بالغ بر 4/2 میلیارد تومان دارد.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد شهرستان ساری بخش اشتغال این نهاد در سالجاری تعهد ایجاد 2866 فرصت شغلی درشهرستان ساری با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان و 295 فرصت شغلی را در شهرستان میاندرود با اعتباری بالغ بر 4/2 میلیارد تومان دارد که تاکنون 250 فقره به بانکهای عامل معرفی شده و مابقی نیز در جریان تشکیل پرونده و انجام امور اداری مربوطه هستند.

 قنبر بریمانی مدیر کمیته امداد ساری تشویق و هدایت متقاضیان اشتغال برای گذراندن آموزشهای فنی و حرفه ای برای آماده سازی آنان در بازار کار و نیز حمایت از کارهای تخصصی با تکیه بر مبانی علمی را از جمله فعالیتهای دیگر بخش اشتغال این نهاد ذکر کرد و اضافه کرد این نهاد تعهد دارد در سالجاری 3057 نفر رادرشهرستان ساری با اعبتاری بالغ بر 380 میلیون تومان و 283 نفر را در حوزه شهرستان میاندرود با اعتباری نزدیک به 43میلیون تومان برای گذراندن آموزشهای فنی و حرفه ای معرفی نماید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما