با حضور حسین كمالی عضو شورای مركزی خانه كارگر و حسن صادقی معاون دبیركل خانه كارگر انتخابات خانه کارگر مازندران برگزار شد.

كنگره بزرگ خانه كارگر مازندران با حضور حسین كمالی عضوشورای مركزی خانه كارگر جمهوری اسلامی و حسن صادقی معاون دبیركل خانه كارگر با شناخت منتخبین اعضای خانه كارگر مازندران كار خود را به پایان رسانید.

  به گزارش مازنا به نقل از ایلنا از مجموع 690 رای ماخوزه فرامرز درخشنده با كسب436 رای، زهرا صادقی با 347رای، ابوتراب یحیایی با 327 رای، محمد بازیار با 326رای، رجبعلی سیفی با 320رای، حسن شكری با 304رای، رمضانعلی پاكزاد با 171 رای، سید هادی ساداتی با 170 رای با كسب اكثریت آرا بعنوان اعضای اصلی و حسین عابدیان با 150 رای، یوسفعلی عمرانی با 112 رای و محمد دماوندی با 25 رای بعنوان علی البدل انتخاب شدند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما