نقيبي رييس شوراي عالي استان در اين اجلاس با انتقاد از غايبين جلسه گفت: دوستان عضو اين شورا به وقتي كه منظور ميشود اهميت دهند و دنبال كارهاي تبليغاتي دور بعد شورا نباشند.  و عده اي را معطل خود ندارند چرا كه تا زمان تبليغات دور بعد فرصت باقي است و بقول فرماندار ساري بايد با  همدلي در كارها براي استان تلاش كنيم.بابا نژاد نماينده شوراي شهرستان بهشهر در اين نشست اظهار داشت: سيل و سيلاب موضوع قديمي استان مازندران است و بارندگي ها در استان به شرايط طبيعي استان همواره تهديد كننده بوده كه نيازمند سياست پيشگيرانه براي حوادث احتمالي از وقوع سيلاب است نه اينكه بعد از وقوع حوادث صرفا به موضوع پرداخته و تا حادثه بعدي كار جدي در استان صورت نپذيرد و تير و تركش هاي قول ها و وعده هاي مسوولين از مناطق حادثه ديده متعاقبا متوجه شورا و شهردار گردد.

اين نماينده و عضو شوراي عالي استان ضمن تقدير و تشكر از تمامي شهرداري هاي استان در خصوص كمك رساني حادثه سيل بهشهر با انتقاد از شبكه خبري تبرستان گفت: رصد خبرهاي  سيل بهشهر از شبكه هاي خبري بيگانه بسيار بيشتر از شبكه استاني مازندران بود .

بابانژاد ادامه داد: آسيب هاي وارده سيل بهشهر هنوز با جبران فاصله بسياردارد و بسياري از وعده هاي داده شده مسوولين عملياتي نشد و از تزريق اعتبارات دولتي به خانواده هاي آسيب ديده و دستگاه هاي دولتي استاني خبري نيست الا كمك 500 هزار توماني به بخشي از خانواده هاي حادثه ديده و 5 ميليون توماني به 6 خانواده فوتي كه از محل هاي غير دولتي استانداري تامين شد. وي با اشاره به  پيش بيني 36 ميليارد توماني  خسارات سيل اخير بهشهر تاكيد كرد: اقدامات پيشگيرانه مربوط به زمان قبل از حادثه است و در حال حاضر هم كه بايد براي آينده برنامه ريزي شود خبري نيست و متاسفانه شاهد اقدامات عملي پيشگيرانه در اين خصوص نمي باشيم.

نماينده شهرستان بهشهر در شوراي عالي استان همچنين با انتقاد از عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در خسارات سيل اخير تصريح كرد: به راستي منابع طبيعي،اداره آبخيزداري ، اداره آبياري راه و ترابري و محيط زيست  چه  برنامه اي براي آينده دارند تا در حوادثي اينگونه خسارات بالايي را به دليل كم كاري هاي خود به مردم و دولت تحميل نكنند. بابا نژاد اضافه داشت : البته شوراهاي اسلامي شهر ها  و روستاها ،بخشداري ها و دهياري ها هم در اين بين بي تقصير نمي باشند و بايد بيشتر تلاش كنند .

اسلام بابانژاد طرح آمايش سرزمين كه استارت آن در دوره استانداري مهندس شفقت خورده بود را طرحي خوب ارزيابي كرد و گفت: اطلاع درستي از چگونگي اين طرح در دسترس نيست و اصلا معلوم نيست بايگاني شده يا به كجا رسيده چرا كه هيچ درد پايي از آن در فعاليت ادارات ديده نمي شود.وي خواستار اقدامي جدي در خصوص امور پيشگيرانه قبل از هر اتفاقي در استان شد وخاطر نشان كرد:اگر دستگاه هاي دولتي در اين خصوص تكاني به خود ندهند اين مشكل سالها براي استان ماندگار خواهد بود.

اما بشنويد از ديگر اعضاي شوراي استان كه هر كدام به مشكلات شهرستانهاي خود اشاره داشتند و معتقد بودند كه اين مشكلات سالهاست كه پابرجاست و روند برسي و انجام آنها مصروف زماني طولاني شده و به آينده موكول مي شوند. از جمله جناب حسين زاده نماينده شوراي شهرستان نور بوده كه به پروژه كمربندي نور و رويان اشاره داشت و گفت: انگار تصور مي شود كه وزارت خانه محترم راه و شهرسازي براي آن هيچ برنامه اي ندارد و متاسفانه مردم و كشاورزان منطقه را به يك سردرگمي رسانده و يا تردد در اين محور 3 كيلومتري را به يك تا يك  و نيم ساعت اتلاف وقت كشاند. يا اينكه متولي تعريض و 4 بانده كردن محور پرحادثه و پرخطر نور ، رويان و آمل كيست؟ يا چرا بايد تعريض محور رويان گرندرود بهد از يك دهه پيشرفت قابل توجهي با توجه به پر حادثه و خطر بودنش نداشته باشد.ويا طرح جامع منطقه نمونه گردشگري رويان با تهيه و ارسال آن به سازمان ميراث فرهنكي ،صنايع دستي و گردشگري كشور بعد از دو سال د ر انتظار رديف اعتباري منتظر بماند در حالي كه هزينه هاي طرح از عوارض مردمي تهيه شد.همچنين چرا سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كه متولي اصلي سواحل مي باشند بايد منتظر بمانند تا سواحل با اخذ عوارض مردمي ساماندهي گردند و آنها فقط نظارگر باشند و خلاصه اينكه وزارت راه و شهرسازي با اين رويه نامناسبي كه با احداث تقاطع هاي همسطح در كمربندي ها پيش گرفته در آينده با روانسازي ترافيك در كمربندي ها  طرحي هم براي غير هم سطح سازي هم دارد.         

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما