بنا بر اعلام وزارت نفت، استان هاي شمالي در خصوص تامين گاز مشكلي نخواهند داشت . به گزارش روابط عمومي استانداري سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در جلسه ستاد تسهيل سرمايه گذاري استان بر ضرورت استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف استان تاكيد كرد و گفت: بخش خصوصي مي تواند از فرصت پيش آمده در اين زمينه استفاده كند.
وي گفت: فراهم نمودن بستر هاي سرمايه گذاري با توجه به توانمندي هاي موجود در هر شهرستان، موجب تحقق عدالت در مناطق مختلف مازندران مي شود.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه، برخي از واحدهاي صنعتي و توليدي براي سوخت دوم خود از سهميه گازوئيل استفاده كرده و نسبت به ذخيره سازي آن اقدام نموده اند، تصريح داشت: بنا بر اعلام وزارت نفت، استان هاي شمالي در خصوص تامين گاز مشكلي نخواهند داشت .
يادآور مي شود در اين جلسه مشكلات واحدهاي صنعتي فرآورده هاي لبني كاله، پيچ كوپان، فراصنعت شمال، محورهاي محرك بشل، گرانيت سوادكوه، پارس پويش شمال، پايا مبدل، گروه توليدي و صنعتي ايران زمين، تعاوني معدني زرندين و شيرآوران آمل بررسي گرديد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما