مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران در جلسه شورای معاونین اداره آموزش وپرورش ناحیه یک ساری مدیرکل آموزش وپرورش مازندران :بهره  گیری از تمام ظرفیت ها وامکانات وبا تلاش همه جانبه می توان شاهد تداوم درخشش وشایستگی جایگاه آموزش وپرورش مرکز استان درسطح کشور به عنوان پیشروترین نهاد آموزشی وتربیتی باشیم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران در جلسه شورای معاونین اداره آموزش وپرورش ناحیه یک ساری شرکت نمود.
وی طی سخنان مهمی ضمن تقدیر از کارکنان ومدیریت آموزش وپرورش  ناحیه یک ساری  اظهار داشتند: با توجه به پتانسیل وظرفیت علمی وفرهنگی ناحیه یک ساری  ومطالبات وانتظارات مردم ولایتمدارشهرستان ساری، با بهره گیری از تمام ظرفیت ها وامکانات وبا تلاش همه جانبه می توان شاهد تداوم درخشش وشايستگي جایگاه  آموزش وپرورش  مرکز استان درسطح کشور به عنوان پیشروترین نهاد آموزشی وتربیتی باشیم.
وی همچنین درسخنان دیگری به موارد ذیل اشاره داشتند: 
-فراهم آوردن زمینه وبسترهای لازم جهت نقش آفرینی بیشتر مدرسه 
-نقش مهم معاونت پرورشی در هدایت تحصیلی
-نظارت وارزشیابی متناسب با مبانی واهداف سند تحول
-ساماندهی وجهت دهی برفعالیت ها وعملکردهای  مدارس
-بررسی طرح وبرنامه  های مدیران
-بررسی حدود انتظارات مدارس سمپاد
- جایگاه ویژه در حوزه کاری واحد آموزش ابتدایی
-ارتقاء جایگاه مدارس فنی وهنرستان ها
- ارتقای توانمندی های حرفه ای معلمان ومدیران ،برای مشارکت موثر آنان در برنامه ریزی آموزشی وپرورشی 
 شایان ذکر است مدیرکل آموزش وپرورش مازندران از گزارش  مبسوط مديرومعاونين و رویکرد مدیریتی ناحیه  يك ساری با داشتن شاخصه هایی چون ،ارتباط صمیمی باهمکاران فرهنگی ،بستر سازی برای  مشارکت بیشتر وحضور فعال وموثر اولیا ءومدیران ،  وبرنامه های هماهنگ ومنسجم ،نظارت برفرایند آموزشی وپرورشی و پیگیری  مطالبات مردم مرکزاستان تقدیر وتشکر نمودند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما