سرپرست گروه كارشناسان طراحي و نگهداري سيستم شركت توزيع برق مازندران از فراهم شدن  امكانات سيستم پيام كوتاه براي مشتركان مازندراني خبر داد.

مهندس سيد نقي عمادي گفت : از اين پس مشتركان حوزه توزيع برق مازندران مي توانند اطلاعات  تكميلي خود را جهت ثبت در سيستم جامع خدمات مشتركين ارسال و از آخرين وضعيت اشتراك خود شامل آخرين ميزان بدهي  ، آخرين قرائت انجام شده و ... باخبر شوند .

وي افزود : در قدم اول براي شروع كار نياز است مشتركان برق شماره تلفن همراه خويش را در سيستم جامع مشتركين ثبت و رمز  رايانه مندرج در قبض برق خود را به شماره 10009121 پيامك نمايند .
سرپرست گروه كارشناسان طراحي و نگهداري سيستم شركت توزيع برق مازندران خاطرنشان كرد : امكانات دريافت اطلاعات از مشتركين نيز فراهم شده ليكن بايد مشترك اطلاعات خواسته شده خويش را به شماره 10009121 پيامك نمايد .
عمادي اطلاعات مورد نياز از مشتركان را شامل طرح جمع آوري شماره همراه ، كد ملي ، كدپستي ، آدرس الكترونيكي و طرح جمع آوري قرائت بيان كرد و يادآور شد : براي اين كار نياز است كه مشتركان رمز رايانه مندرج در قبض برق را به شماره 10009121 پيامك كنند و براي جمع آوري كدملي هم رمز يارانه حرف فارسي و انگليسي ((م)) را از چپ به راست به شماره پيام كوتاه  شركت ارسال نمايند و در طرح جمع آوري كدپستي نيز مشتركان بايد كدپستي منزل خود را طبق دو روش انتخابي كد پستي رمز رايانه حرف فارسي و انگليسي  ب و پ از چپ به راست به شماره پيام كوتاه شركت ارسال نمايند .
وي افزود : در طرح جمع اوري آدرس الكترونيكي نيز مشتركان بايد ايميل خود را به شماره پيام كوتاه شركت ارسال و در طرح جمع آوري قرائت هم در صورتي كه مامور قرائت كنتور برق به محل مراجعه نمايد ولي قادر به قرائت كنتور نباشد ، برگه اعلام قرائت را جهت اطلاع مشترك در محل قرار مي دهد تا مشترك پس از مشاهده برگه و تا موعد مقرر در برگه ، قرائت كنتور خود را جهت صدور قبض به امورهاي توزيع برق اعلام نمايد . در اين طرح امكان اعلام قرائت كنتور بدون مراجعه حضوري مشترك به ادارات برق فراهم شده است . سرپرست گروه كارشناسان طراحي و نگهداري سيستم شركت توزيع برق مازندران به امكانات ارسال اطلاعات به مشتركان مازندراني اشاره و تصريح كرد : با اين روش مشتركان در هر لحظه مي توانند از ميزان آخرين بدهي بابت مصرف انرژي برق خود باخبر شوند و شناسنامه قبض و پرداخت قبض خود را دريافت نمايد مشروط به اينكه رمز رايانه ب يا B را به شماره سامانه پيام كوتاه اين شركت ارسال نمايند . همچنين مشتركان حوزه توزيع برق مازندران مي توانند با ارسال شماره بدنه كنتور (D ) به سامانه پيام كوتاه شركت از ميزان آخرين بدهي بابت مصرف انرژي خود باخبر شوند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما