به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در راستای اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوبه مورخ 13/12/90 مجلس شورای اسلامی، سامانه فراگیر ثبت نام ناظرین ایجاد گردیدو از تاریخ 8/11/91 لغایت 23/11/91 به آدرس:  www.dhrd.agri-jahad.ir/erpآماده نام نویسی ناظرین می باشد.
علی اصغر منصور خاکی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای به سازمان جهاد کشاورزی استان ها و شرکتهای تابعه، در خصوص استخدام مهندسین ناظر اعلام داشت : واجدین شرایط و متقاضیان استخدام (فقط ناظرین) می توانند در این سامانه ثبت نام نموده و اطلاعات خواسته شده را در آن وارد کنند و در ابتدا نیز مشمولین تبصره 4 قانون مذکور (معاف از آزمون) استخراج خواهند شد.
همچنین ایثارگران واجد شرایط موضوع (بند «و» و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه های بعدی آن) معاف از آزمون استخدامی خواهند شد.
وی افزود : پس از احصاء موارد مطروحه در بندهای 3 و 4 توسط اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی، لیست اسامی دارندگان شرایط استخدام بدون آزمون به واحدها اعلام و واحدها پس از وصول لیست های مورد نظر نسبت به کنترل و تطبیق مدارک و مستندات دریافتی با اصل سوابق خدمت، گواهی آموزش ضمن خدمت، گواهی شرکت در آزمون، سابقه نظارت، گواهی ایثارگری و ... با فرم تکمیلی در سامانه اقدام و پس از تائید بالاترین مقام سازمان نسبت به پیگیری گردشکار مربوط به جذب اقدام خواهند نمود.
بدیهی است اطلاعات اخذ شده صرفاً بمنظور برنامه ریزی های مرتبط با جذب ناظرین استفاده خواهد شد، لذا ورود اطلاعات در سامانه به معنای استخدام متقاضی نبوده و تعهدی برای وزارت جهاد کشاورزی در بر نخواهد داشت.
در ضمن تاریخ اجرای آزمون سایر متقاضیان (ناظرینی که واجد شرایط مفاد بندهای 3 و 4 نمی باشند) متعاقباً اعلام خواهد شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما