مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کاشت و سبز نهایی محصول گندم دیم در سطح 22771 هکتار در اراضی زراعی دیم استان مازندران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کاشت و سبز نهایی محصول گندم دیم در سطح 22771 هکتار در اراضی زراعی دیم استان مازندران خبر داد و افزود : مجموع سطح کاشت و سبز نهایی گندم دیم استان مازندران در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته 4/3 هکتار افزایش داشته است.
او در ادامه با اشاره به اینکه روند رویشی این محصول در سطح 16183 هکتار در مرحله پایان 4 - 3 برگی و 6588 هکتار آن نیز در پایان پنجه دهی است افزود : سطح کاشت و سبز نهایی گندم آبی استان نیز 37413 هکتار بوده که نسبت به سال گذشته 5/14درصد افزایش داشته است.
عنایتی در ادامه سطح بیمه گندم استان در نیمه دوم بهمن ماه امسال را برای گندم آبی 9054 هکتار و دیم 3446 هکتار عنوان داشت و افزود : سطح بیمه جو استان نیز تا زمان فوق در جو آبی 1435 هکتار و جو دیم 3647 هکتار بوده است.
وی در خصوص مبارزه با علف های هرز آفات و بیماری ها گفت : تاکنون مبارزه با علف های هرز (نازک برگ – پهن برگ و توام) در مزارع گندم استان در سطح 10123 هکتار و مبارزه با آفات و بیماری های رابها و موش صحرایی در سطح 4651 هکتار و با سفیدک در سطح 205 هکتار انجام گرفت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران مبارزه با علف های هرز نازک برگ، پهن برگ و توام در پروژه مدیریت مزرعه و مزارع الگویی گندم آبی استان را نیز در سطح 3058 هکتار و مبارزه با رابها و موش صحرایی را در سطح 1637 هکتار عنوان داشت.
وی در پایان سطح مبارزه با علف های هرز نازک برگ، پهن برگ و توام در مزارع جو استان را در سطح 2650 هکتار و مبارزه با آفات رابها و موش صحرایی در سطح 1160 هکتار و لکه قهوه ای را در سطح 75 هکتار اعلام داشت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما