به منظور تقدير از صنايع برتر همكار؛ همايش مديريت مصرف برق صنايع با حضور مسئولان استاني و توانير و 200 نفر از مديران كارخانجات در ساري آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع برق مازندران موفقيت آميز بودن همكاري صنايع با برق در فصل پيك كه در راستاي برنامه همكاري صنايع و صنعت برق در تعطيلات و تعميرات صورت مي گيرد توانسته مزاياي فراواني براي هر دو طرف داشته باشد به طوري كه براي صنعت برق باعث كاهش هزينه هاي توليد و اطمينان از تامين برق مشتركان در فصل پيك شده و براي صنايع نيز باعث تخفيف ها و تشويق هايي در هزينه برق مصرفي آنها شده است.
اعمال سياست هاي جديد در زمينه مصرف بهينه صنايع و كارخانه ها از اهميت زيادي برخودار است.
اين صنايع با توجه به زمان همكاري، طول دوره تعطيلات و ميزان تقليل قدرت هماهنگ شده نسبت به متوسط مصرفي، مشمول تخفيف خواهند شد. ضمن آنكه تخفيف بهاي انرژي صنايعي كه برنامه تعطيلات دوره اي خود را با هماهنگي شركت توزيع برق، در ساعت هاي اوج بار تعيين و آن را رعايت كنند، بر حسب محدوده زماني همكاري، محاسبه و اعمال خواهد شد.
در اين طرح طيف همكاري مي تواند از كاهش لامپ هاي روشنايي و مصارف غيرضروري شروع و تا DG و GHP و نيز تعميرات و جايگزين نمودن ماشين آلات فرسوده و بهبود شدت جريان انرژي ( نسبت توليد به مصرف انرژي ) ختم شود و همه اين اقدامات يك ضرورت براي اقتصاد ملي ومديريت بر مصرف انرژي است.
در همين راستا و به منظورتقدير از صنايعي كه با توزيع برق مازندران در سال جاري همكاري كرده بودند، همايشي با حضور مسئولان استاني و توانير و 200 نفر از مديران كارخانجات در ساري برگزار شد .
مهندس منوچهر جعفري در سخناني در اين زمينه ضمن قدرداني از مشتركان صنعتي همكار در كاهش پيك سال جاري گفت :با همكاري و همراهي صميمانه مشتركان صنعتي ، 121صنعت اعلام آمادگي كردند تا در پيك تابستان از مشوق هاي تشويقي وزارت نيرو و توانير برخوردار شوند.
وي اظهار داشت: تعامل سازنده شركت توزيع برق مازندران با صنايع منجر به 162 مورد همكاري و كاهش 44 مگاواتي كاهش ديماند مصرفي برق شد.
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران متوسط ديماند كاهش يافته در زمان پيك را 37مگاوات اعلام و خاطر نشان كرد: در مقايسه با سال گذشته كه متوسط ديماند كاهش يافته در زمان پيك 5/32 مگاوات بوده، ميزان همكاري صنايع در طرح تعطيلات و تعميرات 5/15درصد افزايش داشته است .
جعفري بيشترين ميزان ديماند كاهش يافته طرح تعطيلات و تعميرات صنايع در سال جاري را 44 مگاوات اعلام كرد و يادآور شد:ميزان همكاري صنايع در مقايسه با سال گذشته كه 39 مگاوات بوده 8/12 درصد افزايش داشته است.
وي از تخفيف 5500 ميليون ريالي به صنايع در سال جاري خبر داد و بيان داشت:تخفيفات صنايع در صورتحساب آبان ماه مشتركين اعمال شد ليكن جهت تقدير از صنايع برتر همايش بزرگي با حضور مسئولين صنعت برق و مسئولان استاني برگزار شد .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران اظهار اميدواري كرد: در سالهاي آينده اين همكاراي تداوم يابد و علاوه بر مشاركت در كاهش پيك از طريق تعطيلي در زمان پيك ، استفاده از ژنراتور در زمان پيك بار با اعمال برنامه تعطيلات در زمان پيك ( سه ماهه تابستان ) ، بهينه سازي مصرف و كاهش مصارف غير ضروري و بهينه سازي فرايند توليد خاصه تعمير و تعويض و جايگزيني ماشين آلات فرسوده و اصلاح الگوي مصرف گامهاي اساسي را در مديريت مصرف برق بردارند.
وي خاطر نشان كرد: مشتركان صنعتي اين امكان را دارند از نور طبيعي و نيز ظرفيت انرژي هاي تجديد پذير براي ساختمانها و حتي محوطه هاي اداري نيز استفاده نمايند.
جعفري تصريح كرد: طيف همكاري مي تواند از كاهش لامپ هاي روشنايي و مصارف غيرضروري شروع و تاDG و GHP و نيز تعميرات و جايگزين نمودن ماشين آلات فرسوده و بهبود شدت جريان انرژي ( نسبت توليد به مصرف انرژي ) ختم شود و همه اين اقدامات يك ضرورت براي اقتصاد ملي ومديريت بر مصرف انرژي است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما