مدیرکانون پرورش فکری مازندران درجلسه مشترک با معاونین آموزش وپرورش استان، ازآمادگی کامل این کانون نسبت به ارایه خدمات فرهنگی،هنری وادبی به مدارس مازندران خبرداد.
 قاسم عزیززاده گرجی دراین جلسه با اشاره به جلسات قبلی با معاونین آموزش وپرورش که درخصوص همکاری های مشترک کانون با آموزش و پرورش صورت گرفت، افزود: نوع تعامل این دودستگاه باهم به صورت مطلوبی بوده است ودرحوزه پرورشی نیز شاهد اتفاقات مبارکی بوده ایم. وی تعلیم وتربیت را مهمترین عامل مشترک بین این دودستگاه عنوان کردواظهارداشت: درکنارهم قرارگرفتن ظرفیت های دودستگاه می تواند تاثیرات خوبی را برای کودکان ونوجوانان دانش آموزایجاد نماید ونیزجامعه را به سوی تعالی وپیشرفت سوق دهد.
وی ایجاد اهداف مشترک را اولین اقدام درجهت شروع همکاری های گسترده یادکرد وبرضرورت ایجاد یک نگاه مشترک تاکید کرد.
مدیرکانون پرورش فکری مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه کانون زیرنظرمقام عالی وزارت آموزش وپرورش فعالیت می نماید، دارای ماموریت های یکسانی نیزدر حوزه های فرهنگی وتربیتی با آموزش و پرورش می باشد، لذا احصا برنامه های مشترک وکارشناسی نمودن آن می تواند اولین گام دراجرای فعالیت های کانون و مدارس  باشد.
این مسوول خواستارآن شد تا کارشناسان آموزش و پرورش طی بازدید ازفعالیت های مراکزفرهنگی وهنری کانون وظرفیت های موجود درمراکزنسبت به بررسی موارد همکاری نکات مورد نظر خود را مطرح نمایند تا ضمن تبادل نظرورسیدن به وحدت نظرنسبت به تدوین شیوه نامه همکاری، اقدام لازم صورت پذیرد.
گرجی با اشاره به سخنان مقام عالی وزارت آموزش و پرورش نسبت به فعالیت کتاب و کتاب خوانی به عنوان یک ظرفیت بزرگ درکانون، خاطرنشان کرد: مرکزسیار روستایی کانون با داشتن مینی بوس مجهزبه کتاب وپخش فیلم وسایرفعالیت های فرهنگی وهنری درروستاهای حوزه های مورد نظرخود فعالیت می نمایند که درصورت تامین مینی بوس ازسوی آموزش و پرورش می توانیم با مجهزنمودن آن به امکانات فرهنگی و مربی مربوطه زمینه فعالیت درروستاها وحاشیه شهرهای استان برای دانش آموزان کودک ونوجوان  بیشتری را فراهم آوریم.
وی برگزاری نمایشگاه های محصولات کانون را درمدارس استان، یکی دیگرازظرفیت های موجوددانست که باعرضه محصولات فرهنگی، سرگرمی وکتاب می توان دانش آموزان را درمسیراهداف مورد نظرهدایت نمود.
مدیرکانون پرورش فکری مازندران ازآموزش قصه گویی توسط مربیان کانون به مربیان برخی از دستگاه های فرهنگی دراستان خبرداد و اضافه کرد: این توانمندی درمربیان ما وجود دارد تا با استفاده ازقصه درجهت انتقال مفاهیم تربیتی به صورت موثرتری اقدام شود.
گرجی فعالیت های آموزشی نجوم راازدیگرظرفیت های موجود درکانون دانست که با بهره گیری از امکانات حرفه ای نجوم ومربی متخصص این رشته می توان به شناخت استعدادهای پنهان وهدایت آنان نایل آمد.
وی درپایان سخنانش، تاکید کرد: حاصل نظرات کارشناسی مشترک درقالب تفاهم نامه ای  به مدارس ومراکز کانون استان ارسال شود.
درادامه این جلسه رییس اداره فرهنگی وهنری آموزش و پرورش استان با تاکید برتوسعه فعالیت های مشترک افزود: تا کنون فعالیت های خوبی صورت گرفت که می توان  نسبت به ادامه این برنامه ها برنامه ریزی داشت.
ابراهیمی با تاکید برفرهنگ مطالعه ازآمادگی آموزش و پرورش دربرگزاری نمایشگاه های کتاب با استفاده ازظرفیت های کانون درمدارس خبرداد وخواستاراجرای این طرح باهمکاری کانون شد.
این مسوول تصریح کرد: جمعیت دانش آموزی استان بالاست وآموزش وپرورش به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه برنامه های فرهنگی باشد، لذا حضورموثرکانون دربرنامه های فرهنگی،هنری و ادبی واجرای برنامه های مشترک می تواند یاری گر باشد.
وی با اشاره به برخی جشنواره های هنری وادبی درآموزش و پرورش گفت: جشنوارهای مشترکی درهردودستگاه برگزارمی شود که می توان با استفاده ازظرفیت های همدیگربه نتایج بهتری نیز دست یافت.
وی با اعلام آمادگی درخصوص آموزش قصه گویی برای مربیان ابتدایی ازفعالیت نجوم درکانون پرورش فکری وهمکاری های متقابل  بین کانون وآموزش و پرورش استقبال کرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما