نشست مشترک سازمان اموراقتصادی ودارایی و دیوان محاسبات استان مازندران با هدف بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقررات مالی ومحاسباتی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران،سی و هفتمین گردهمایی ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان درسالجاری با حضورمدیران ومسئولان دیوان محاسبات درسازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران برگزارشد.

دراین نشست، محمودشعبان زاده رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی استان ضمن تأکید برضرورت وی رعایت در درادامه

برگزاری جلسات مشترک بصورت هردوماه یکبارگفت: رعایت قوانین ومقررات مالی ، محاسباتی و حفظ استقلال حرفه ای ذیحسابان می توانددرهمکاری و ارائه مشاوره مالی ذیحسابان به روسای دستگاههای اجرایی کمک نماید. ماده (23) قانون برگزاری مناقصات درخصوص مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات را امری ضروری دانست وذیحسابان را بررعایت آن سفارش نمود. ادامه نامداری ،مدیر کل دیوان محاسبات ضمن تأکید بر تعامل هر چه بیشتر ذیحسابان دستگاهای اجرائی با حسابرسان دیوان در خصوص اجرای مفاد مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور از آمادگی دیوان جهت تشکیل کمیته مشترک بمنظور نظارت وحمایت بیشترخبر داد. این نشست موضوعات تکلیف ذیحسابان در خصوص آن بخشی از مصوبات که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد و ملغی الاثر اعلام می گردد، تبیین قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن،بند (ب)ماده (29) قانون برگزاری مناقصات در خصوص اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول، ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص موارد مشمول کسر حق بیمه جهت محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی،نحوه پرداخت عیدی به کارکنان مشمول قانون کاردردستگاههای اجرائی ودرنهایت بند (89) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشورموردبحث وتبادل نظر قرارگرفت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما