رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت: یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه گذاری حتی رشد سرمایه گذاری خارجی می باشد . به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران،محمودشعبان زاده درهمایش ملی اقتصادی مقاومتی که درهتل سالاردره ساری برگزارشد،ضمن تأکید برسیاستهای کلی اصل 44، اظهارداشت: یکی ازمولفه های مهم اقتصاد مقاومتی افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه گذاری وحتی رشد سرمایه گذاری خارجی می باشد.

 وی گفت: شاخص فضای کسب و کاربراي سرمايه گذاران خارجي بعنوان شاخصي مهم وتعيين کننده براي اقدام به سرمايه گذاري است. چنانچه هدف کشوربهبود وضعيت سرمايه گذاري و ارتقاءپارامترهاي جاذب سرمايه گذاران خارجي باشد،بايستي دربهبودهرچه سريعتراین شاخص ها اقدام نمود.

شعبان زاده اظهارداشت: اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود جايگاه شاخص هاي فضاي کسب و کارايران درمقايسه با ديگر کشورهای جهان ازطریق اجراء نمودن ماده 7 قانون مذکوروتشکیل هیات نظارت برمقررات زدایی و تسهیل شرایط صدورمجوزها و پروانه های فعالیت بمنظور ساده سازي فرآيند شکل گيري يک فعاليت اقتصادي بعنوان يک پديده پذيرفته شده و روبه گسترش درجهان، ضرورت دارد .

نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری مازندران گفت: یکی ازمولفه های مهم اقتصاد مقاومتی افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه گذاری و حتی رشد سرمایه گذاری خارجی می باشدو از جمله اقدامات موثردولت محترم نهم و دهم در راستای جذب سرمایه های بالقوه خارجی میتوان به تشکیل مراکزخدمات سرمایه گذاری خارجی دراستانهای کشوربعنوان کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان اشاره کرد که بی شک تاثیرات شگرفی را دردستیابی به این مهم  داشته است. مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان مي باشد و ضمن انجام امور تفويضي ازسوي سازمان واعمال اختيارات مربوط ، مرجع هماهنگي استان با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.

لازم به ذکر دراین همایش مقاله ارائه شده ازجانب سازمان اموراقتصادی ودارایی تحت عنوان راهکارهای مقابله با تحریم اقتصادی دراقتصاد مقاومتی، حائز رتبه برترشد وتقدیرنامه دریافت نمود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما