دبیرستاددرآمد استان مازندران گفت: دریازده ماهه سالجاری 460 میلیارد  تومان درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شدکه34.5درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران،محمودشعبان زاده دبیر ستاد درآمداستان اظهارداشت: مصوب درآمدهای عمومی استان درسال1391 مبلغ 4945579میلیون ریال است که  4322256میلیون ریال درآمدهای مالیاتی و623323میلیون ریال سایردرآمدها را شامل می شود.

وی درادامه گفت: عملکرددرآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدهای تا پایان بهمن ماه سالجاری مبلغی حدود460 میلیاردتومان بوده که نسبت به یازده دوازدهم قانون بودجه سال 1391معادل101.5درصدتحقق یافته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 34.5 درصد افزایش رانشان می دهد.

شعبان زاده گفت: از این میزان درآمدهای وصول شده دراستان مبلغ380 میلیاردتومان درآمدمالیاتی و80 میلیاردتومان سایردرآمدها بوده است.

رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم تا پایان بهمن ماه  سالجاری به مبلغ 380میلیاردتومان بوده است که نسبت به یازده دوازدهم قانون بودجه 96درصد تحقق داشته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل32.2درصد افزایش را نشان می دهد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما